විධායක

රජ

සිට : $ 59.00 / රාත්රි

ප්රමාණය: 275 වර්ග අඩි

Occupany: 2 වැඩිහිටියන්

ඇඳ වින්යාසය: 1 රජු ප්රමාණය ඇඳ

අනුපූරක පාතරාසය
නවතා තැබීමේ

පුස්තකය ROOM

පහසුකම්


නිදහස් WIFI

පෞද්ගලික නාන

වායු සමීකරණය කිරීම

යකඩ

උණුසුම

ෙසෝදන දව

දුරකථන

කේබල්

පැතලි තිර රූපවාහිනී

කෝපි මැෂින්


දැන්ම වෙන්කරගන්න

ඇතුල් වන්න


පරිශීලක නාමය
ගිණුමක් තනන්න!
මුරපදය
මුරපදය අමතක වුණා ද? (වසා)

REGISTER


පරිශීලක නාමය
විද්යුත් තැපෑල
මුරපදය
මුරපදය තහවුරු කරන්න
ලොගින් වන්න කැමතිද? (වසා)

මුරපදය අමතක වුණා ද?


පරිශීලක නාමය හෝ විද්යුත්
(වසා)